Start Warunki najmu

OGÓLNE WARUNKI NAJMU SK Rent GROUP


Ogólne Warunki Najmu Sprzętu Budowlanego mają zastosowanie do wszelkich umów najmu zwanych „Umową Najmu”, w których
SK Rent GROUP występuje, jako Wynajmujący.


Najemca oświadcza, iż znany jest mu stan techniczny przedmiotu najmu i nie wnosi, co do niego jakichkolwiek zastrzeżeń, oraz uznaje, iż przedmiot umowy jest wolny od wad.


Czas trwania Umowy Najmu liczy się od dnia odbioru Sprzętu Budowlanego (przedmiotu najmu) przez Najemcę do dnia jego zwrotu włącznie. Jeżeli najemca nie dokona zwrotu przedmiotu w terminie określonym w umowie najmu, przyjmuje się, iż umowa zawarta jest na kolejny okres najmu nie mniejszy niż jeden dzień.


Sprzęt, o którym mowa w Warunkach Najmu pozostaje przez cały czas trwania Umowy Najmu własnością Wynajmującego.


Najemca nie ma prawa do ustanawiania na przedmiocie najmu jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich, w tym do jego podnajmu.
Sprzęt Budowlany nie może stanowić zabezpieczenia spłat jakichkolwiek zobowiązań Najemcy wobec osób trzecich.


Wynajmujący ma prawa własności przedmiotu najmu, dlatego też, Najemca powiadomi Wynajmującego w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń  do przedmiotu najmu przez osoby trzecie.


Wydanie oraz zwrot przedmiotu umowy następuje na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego podpisanego przez Najemcę oraz Wynajmującego.


Opłaty za wynajem przedmiotu umowy naliczane są zgodnie z Cennikiem Wynajmu.


Zapłata za wynajem następuje na podstawie poprawnie wystawionej przez Wynajmującego FV  Vat.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 roku, będącego  konsekwencją jednoznacznego brzmienia przepisów unijnych, faktura Vat jest WAŻNA bez podpisu Wystawcy/Odbiorcy oraz pieczątki.


W przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań Najemcy wobec Wynajmującego, Wynajmujący wystawi MONIT pisemny,  kosztami którego obciąży dłużnika. Ustala się kwotę za wygenerowanie MONITU w kwocie 50 pln.


Przy maszynach i sprzęcie umożliwiającym pomiar motogodzin jego pracy, Wynajmujący określa
8 – godzinny limit pracy przedmiotu najmu na dobę. Najemca ma prawo na korzystanie z przedmiotu najmu, jednak za każdą godzinę pracy będzie doliczana opłata w wysokości 15% kwoty stawki dobowej przyjętej dla Najemcy zgodnie z Umową Najmu.


Wynajmujący pobiera kaucję od Najemcy na poczet zabezpieczenia przedmiotu najmu, zgodnie z „Cennikiem”.


Wynajmujący ma prawo do kontrolowania przedmiotu najmu w czasie obowiązywania Umowy Najmu oraz do dokonywania napraw, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, które uzna za niezbędne do utrzymania przedmiotu najmu w należytym stanie.


Prawo do przeprowadzania lub zlecania napraw  ma wyłącznie Wynajmujący. Najemca w żadnym razie nie jest uprawniony do dokonywania samodzielnych napraw, wprowadzania zmian, uzupełnień Sprzętu Budowlanego o dodatkowe elementy, ani do zlecania
ich wykonania osobom trzecim. Ma prawo i obowiązek do uzupełniania płynów i smarów eksploatacyjnych w danym przedmiocie najmu.


Termin naprawy przedmiotu najmu uzależniony będzie od rodzaju usterki lub uszkodzenia. Wynajmujący dołoży należytej staranności do jak najszybszego usunięcia awarii - naprawy przedmiotu najmu, jednakże w przypadku zachowania tej staranności nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przestojem przedmiotu najmu. Wynajmujący dołoży należytej staranności, aby zapewnić Najemcy zastępczy przedmiot najmu, pod warunkiem, że takowy będzie posiadał do najmu w danej chwili.


Najemca ma prawo i obowiązek informowania Wynajmującego o wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na prawidłową eksploatację przedmiotu najmu, takimi jak: niewłaściwej pracy sprzętu, wyciekach płynów, wypadkach itp.


Najemca zobowiązany jest do stosowania się do przepisów mówiących o kwalifikacjach, uprawnieniach oraz wszelkich odbiorach względem przedmiotu najmu.


Najemca ma obowiązek zapoznania się z instrukcją obsługi oraz używania przedmiotu najmu z należytą starannością, zgodnie
z zaleceniami producenta oraz zasadami BHP.


W przypadku zamiaru zmiany miejsca używania przedmiotu najmu, Najemca  ma obowiązek powiadomienia Wynajmującego o tych zamiarach, w celu uzyskania jego pisemnej zgody.


Najemca zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu najmu Wynajmującemu wraz z dniem końca Umowy Najmu.
Za zwrot przedmiotu najmu uważać się będzie jedynie oddanie Wynajmującemu sprzętu w takim stanie, w jakim został on wynajęty.


Najemca oświadcza, iż nie toczy się przeciwko niemu postępowanie zabezpieczające lub egzekucyjne a także naprawcze
lub upadłościowe, oraz  ma środki finansowe na opłatę czynszu najmu.


Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za przedmiot najmu od chwili jego załadunku u Wynajmującego do momentu zwrotu w miejsce
wskazane przez Wynajmującego w stanie niepogorszonym a ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu najmu niezależnie od jego przyczyny przechodzi na Najemcę.


W razie uszkodzenia przedmiotu najmu Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy tj. robocizny oraz części zamiennych.


Najemca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie (tzw.eksploatację) przedmiotu najmu, będące następstwem jego prawidłowego użytkowania.


Wynajmujący ma prawo do oceny technicznej zwróconego przez Najemcę przedmiotu najmu.


Umowa  Najmu nie podlega wypowiedzeniu, jeżeli zawarta jest na czas określony.


Wynajmujący ma prawo do rozwiązania Umowy Najmu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

- Najemca używa przedmiotu najmu niezgodnie z jego przeznaczeniem,  w szczególności narażając go na utratę lub uszkodzenie

- Najemca oddaje przedmiot najmu w ręce osób trzecich bez zgody Wynajmującego

- Najemca narusza postanowienia Ogólnych Warunków Wynajmu SK Rent GROUP

- Najemca zalega z płatnościami powyżej 14 dni za czynsz wynikający z umowy najmu


Dodatkowe umowy lub poprawki do umowy najmu wymagają pisemnej zgody Najmującego i Wynajmującego.


Wynajmujący oraz Najemca zobowiązują się do pisemnego powiadamiania  o wszelkich zmianach swoich danych adresowych.
Brak pisemnych zmian adresowych  skutkował będzie przyjęciem skutecznego doręczenia korespondencji pod ostatnim adresem wskazanym w umowie.


Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z powyższą umową winny być rozpatrywane w Sądzie właściwym dla Wynajmującego.


Najemca oświadcza, iż zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Najmu SK Rent GROUP i akceptuje je w całości.

Share
 


Newsletters